Preweaning Piglet Mortality_Phần 3

Preweaning Piglet Mortality_Phần 3

Tháng Tư 8, 2021 10: 08 pm Được xuất bản bởi Genesus

Tiến sĩ Dinesh Thekkoot, Nhà di truyền học, Genesus Inc. Trong phần đầu tiên của loạt bài này, chúng tôi đã thảo luận về những tác động kinh tế của việc ...